พระอภิธรรมปิฎก
ดัชนี
คำนำ
( ก )
บทที่ ๑
         ความหมายและประวัติอภิธรรม
๑ - ๑
                  ธัมมสังคณี (The Enumeration of Phenomena)
๑ - ๑ - ๑
                  วิภังคกถา (The Book of Treatises)
๑ - ๑ - ๒
                  ธาตุกถา (The Discussion with reference to the Elements)
๑ - ๑ - ๓
                  ปุคคปัญญัติ (The Description of Individuals)
๑ - ๑ - ๔
                  กถาวัตถุ (The Points of Controversy)
๑ - ๑ - ๕
                  ยมก (The Book of Pairs)
๑ - ๑ - ๖
                  ปัฏฐาน (The Book of Relations)
๑ - ๑ - ๗
         ประวัติอภิธรรมปิฎก ตามนัยอัฏฐสาลินี
๑ - ๒
         ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพระอภิธรรม ๔ สมัย
๑ - ๒
                  ๑. สมัยพระอภิธรรมรวมอยู่ในฐานะพระสูตร
๑ - ๒ - ๑
                  ๒. สมัยพระอภิธรรมเป็นนิเทสของพระสูตร
๑ - ๒ - ๒
                  ๓. สมัยแยกจากพระสูตรเป็นอีกปิฎกหนึ่ง
๑ - ๒ - ๓
                  ๔. สมัยรวบรวมสารัตถะแห่งพระอภิธรรม
๑ - ๒ - ๔
         ตารางแสดงจิตทุกประเภท
๑ - ๒ - ๔
         คำถามประจำบทที่ ๑
บทที่ ๒
         จิต
๒ - ๑
         อุเทส
๒ - ๑
         ลักษณะของจิต
๒ - ๒
         ลักษณะพิเศษของจิต
๒ - ๒
         ประเภทของจิต
๒ - ๓
         การจำแนกจิตโดยภูมิ
๒ - ๓
         คำถามประจำบทที่ ๒
บทที่ ๓
         อกุศลจิต ๑๒
๓ - ๑
                  โลภมูลจิต ๘
๓ - ๑ - ๑
                           ตารางแสดงอกุศลจิต ๑๒
๓ - ๑ - ๑
                  โทสมูลจิต ๒
๓ - ๑ - ๒
                  โมหมูลจิต ๒
๓ - ๑ - ๓
         เหตุให้เกิดอกุศลจิต
๓ - ๒
         คำถามประจำบทที่ ๓
บทที่ ๔
         สเหตุกจิตและอเหตุกจิต
๔ - ๑
                  อกุศลวิบากจิต
๔ - ๑ - ๑
                  อเหตุกกุศลวิบากจิต
๔ - ๑ - ๒
                  อเหตุกกิริยาจิต
๔ - ๑ - ๓
         การยิ้มและการหัวเราะ
๔ - ๒
         อุปัตติเหตุแห่งอเหตุกจิต ๑๘
๔ - ๓
         อกุศลจิตกับอเหตุกจิต
๔ - ๔
         คำถามประจำบทที่ ๔
บทที่ ๕
         กามาวจรโสภณจิต ๒๔
๕ - ๑
                  ตารางแสดงโสภณจิต
๕ - ๑
         กามาวจรกุศลจิต ๘
๕ - ๒
         มหากิริยาจิต ๘
๕ - ๓
         คำถามประจำบทที่ ๕
บทที่ ๖
         รูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต
๖ - ๑
         วิธีสังเกตระดับฌาน
๖ - ๒
                  รายละเอียดและข้อสังเกต
๖ - ๒
         อรูปาวจรจิต
๖ - ๓
         ผู้ที่เจริญอรูปาวจรจิต ย่อมเกิดในอรูปพรหม
๖ - ๔
         พระสกิทาคามี
๖ - ๕
         พระอนาคามี
๖ - ๖
         พระอรหันต์
๖ - ๗
                  พระอรหันต์ ๒ ประเภท
๖ - ๗
                  พระอรหันต์แยกออกเป็น ๓ ประเภท
๖ - ๗
         คำถามประจำบทที่ ๖
บทที่ ๗
         เจตสิก เครื่องปรุงแต่งจิต
๗ - ๑
         ปีติ ๕
๗ - ๑
         อกุศลเจตสิก ๑๔
๗ - ๒
         กุศลเจตสิก ๑๙
๗ - ๓
         วิรัติเจตสิก
๗ - ๔
         อัปปมัญญาเจตสิก
๗ - ๕
         ปัญญินทรียเจตสิก
๗ - ๕
         ตารางแสดงเจตสิก
๗ - ๖
         คำถามประจำบทที่ ๗
บทที่ ๘
         การจัดหมวดหมู่ของจิตและเจตสิก
๘ - ๑
         หน้าที่ของจิต (กิจสังคหะ)
๘ - ๒
         คำถามประจำบทที่ ๘
บทที่ ๙
         วิถีจิต
๙ - ๑
         วิสยัปปวัตติ
๙ - ๑
                  ธรรมชาติการเกิดดับของจิต
๙ - ๑ - ๑
                  ประมวลวิถีจิตทั้งหลาย
๙ - ๑ - ๒
                  กามวิถีทางมโนทวาร ๒ วิถี
๙ - ๑ - ๒
                  ประเภทของวิถีจิต
๙ - ๑ - ๒
         กามวิถี
๙ - ๑ - ๒
                           ปัญจทวารวิถี
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                                    อติมหันตารมณ์
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                                    ขณะจิต ๑๗ ขณะ
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                                    มหันตารมณ์
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                                    ปริตตารมณ์
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                                    อติปริตตารมณ์
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                                    วาระทั้ง ๔ ของปัญจทวารวิถี
๙ - ๑ - ๒ - ๑
                           มโนทวารวิถี
๙ - ๑ - ๒ - ๒
                                    วิภูตารมณ์
๙ - ๑ - ๒ - ๒
                                    อวิภูตารมณ์
๙ - ๑ - ๒ - ๒
                                    สุบินวิถี จิตในขณะฝัน
๙ - ๑ - ๒ - ๒
                                    เหตุให้เกิดความฝัน ๔ ประการ
๙ - ๑ - ๒ - ๒
                                    วิถีจิตของทารก
๙ - ๑ - ๒ - ๒
                           ความแตกต่างระหว่างปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถี
๙ - ๑ - ๒ - ๒
         อัปปนาวิถี
๙ - ๒
                  โลกิยอัปปนาวิถี
๙ - ๒
                           อาทิกัมมิกฌานวิถีของมันทบุคคล
๙ - ๒
                           อาทิกัมมิกฌานวิถีของติกขบุคคล
๙ - ๒
                           สมาบัติวิถี ๓ ประเภท
๙ - ๒ - ๑
                                    ฌานสมาบัติวิถี
๙ - ๒ - ๑
                  โลกุตตรอัปปนาวิถี
๙ - ๒ - ๑
                           มรรควิถี
๙ - ๒ - ๑ - ๑
                           ผลสมาบัติวิถี
๙ - ๒ - ๑ - ๒
         ความแตกต่างกันระหว่างกามวิถีกับอัปปนาวิถี
๙ - ๒ - ๒
         มรณาสันนวิถี
๙ - ๒ - ๓
                  อารมณ์ของมรณาสันนวิถี
๙ - ๒ - ๓
                  กรรมที่ให้ผลตามลำดับ ๔ ประการ
๙ - ๒ - ๔
         คำถามประจำบทที่ ๙
บทที่ ๑๐
๑๐
         วิถีมุตติสังคหวิภาค
๑๐ - ๑
         ปฏิสนธิจตุกกะ
๑๐ - ๒
         คำถามประจำบทที่ ๑๐
บทที่ ๑๑
๑๑
         ภูมิจตุกะ - ทุคติภูมิ
๑๑ - ๑
         อบายภูมิ
๑๑ - ๒
         นรกขุมย่อย (อุสสทนรก)
๑๑ - ๓
         นรกพิเศษ
๑๑ - ๔
         โทษที่นำไปสู่มหานรก
๑๑ - ๕
         เปตภูมิ
๑๑ - ๖
                  ภูมิของเปรต
๑๑ - ๖
                  เปรต ๔ พวก
๑๑ - ๖
                  เรื่องเปรตในพระสุตตันตปิฎก
๑๑ - ๖
                  คณเปตวัตถุ
๑๑ - ๖
         อสุรกาย
๑๑ - ๗
         ติรัจฉานภูมิ
๑๑ - ๘
         คำถามประจำบทที่ ๑๑
บทที่ ๑๒
๑๒
         สุคติภูมิ
๑๒ - ๑
                  มนุษยภูมิ
๑๒ - ๑
                  สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิก
๑๒ - ๑
                  ดาวดึงส์
๑๒ - ๑
                           เทวดาชั้นดาวดึงส์
๑๒ - ๑
                  ยามาภูมิ
๑๒ - ๑
                  ดุสิตภูมิ
๑๒ - ๑
                  นิมมานรตีภูมิ
๑๒ - ๑
                  ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ
๑๒ - ๑
                  อรูปาวจรภูมิ ๔
๑๒ - ๑
         การกำหนดอายุของสัตว์ต่าง ๆ
๑๒ - ๑ - ๑
         หมวด ๓ กัมมจตุกะ
๑๒ - ๑ - ๒
         ปากทานปริยายจตุกะ
๑๒ - ๑ - ๓
         จำแนกตามเวลาที่ให้ผล ๓ (ปากกาลวเสน)
๑๒ - ๒
         อกุศลกรรมบถ ๑๐
๑๒ - ๓
         บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
๑๒ - ๓ - ๑
         มรณุปปัติ
๑๒ - ๓ - ๒
         คำถามประจำบทที่ ๑๒
บทที่ ๑๓
๑๓
         รูปสังคหวิภาค
๑๓ - ๑
                  มหาภูตรูป ๔
๑๓ - ๑ - ๑
                  ปสาทรูป ๕
๑๓ - ๑ - ๒
                  วิสยรูป ๗ หรือ โคจรรูป ๔
๑๓ - ๑ - ๓
                  ภาวรูป ๒
๑๓ - ๑ - ๔
                  หทัยรูป ๑
๑๓ - ๑ - ๕
                  ชีวิตรูป ๑
๑๓ - ๑ - ๖
                  อาหารรูป ๑
๑๓ - ๑ - ๗
                  ปริจเฉทรูป ๑
๑๓ - ๑ - ๘
                  วิญญัตติรูป ๒
๑๓ - ๑ - ๙
                  วิการรูป ๓
๑๓ - ๑ - ๑๐
                  ลักขณรูป ๔
๑๓ - ๑ - ๑๑
         รูปสมุฏฐาน
๑๓ - ๑ - ๑๑
         คำถามประจำบทที่ ๑๓
บทที่ ๑๔
๑๔
         สมุจจัยสังคหวิภาค
๑๔ - ๑
         มิสสกสังคหะ
๑๔ - ๒
         โพธิปักขิยสังคหะ
๑๔ - ๓
         สัพพสังคหะ
๑๔ - ๔
         คำถามประจำบทที่ ๑๔
บทที่ ๑๕
๑๕
         ปฏิจจสมุปบาท - ปัฏฐาน
๑๕ - ๑
         วิเคราะห์รากศัพท์ของอวิชชา
๑๕ - ๒
         วินิจฉัยโดยลักษณะ
๑๕ - ๓
         ปฏิจจสมุปบาท ๔ นัย
๑๕ - ๔
         ปฏิจจสมุปบาท ๗ นัย
๑๕ - ๕
         ปฏิจจสมุปบาทตามแนวอภิธรรมนัย
๑๕ - ๖
         ทรรศนะบางประการในการอธิบายปฏิจจสมุปบาท
๑๕ - ๗
         พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
๑๕ - ๘
         ทรรศนาธิบายของท่านพุทธทาส ภิกขุ
๑๕ - ๙
         ประโยชน์ของการศึกษาปฏิจจสมุปบาท
๑๕ - ๑๐
         ปัฏฐานนัย
๑๕ - ๑๑
         บัญญัติธรรม
๑๕ - ๑๒
         คำถามประจำบทที่ ๑๕
บทที่ ๑๖
๑๖
         การรวมและแจกแจงกัมมัฎฐาน
๑๖ - ๑
         กิจเบื้องต้นของผู้ที่จะทำกัมมัฎฐาน
๑๖ - ๒
         วิปัสสนากัมมัฎฐาน
๑๖ - ๓
         วิโมกข์
๑๖ - ๓
         ประเภทสมาบัติ
๑๖ - ๓
         คำถามประจำบทที่ ๑๖
บรรณานุกรม
( ข )