พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๙ - คำถามประจำบทที่ ๙

๑. วิสยัปปวัตติของจิตในปฏิสนธิกาลมีเท่าไร อะไรบ้าง ?
๒. บาลีว่า ตานิ ปน สตฺตรส จิตฺตกฺขณานิ รูปธมฺมานมายู มีความหมายอย่างไร จงอธิบาย ?
๓. ทวารวิมุตตจิตมีกี่ดวง อะไรบ้าง จงบอกเหตุผลที่เรียกชื่อเช่นนั้น ?
๔. ในวิถีจิต ๑๗ ขณะ จิตรับอารมณ์ใหม่ในปัจจุบันครั้งแรกในขณะใด ?
๕. เพราะเหตุใดโสมนัสสันตีรณะ จึงมีเฉพาะฝ่ายกุศลวิบาก ?
๖. ในมโนทวารวิถีมีอตีตภวังค์เท่าไร อธิบายเหตุผล ?
๗. วิถีจิตในขณะฝันเป็นบุญหรือบาป และมีกี่วาระ ?
๘. บอกเหตุผลที่ปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถี จึงแตกต่างกันด้วยจำนวนเวทนา ?
๙. อาคันตุกภวังค์ คืออะไร เกิดแก่ใคร ไม่เกิดแก่ใคร ?
๑๐. ในมรณาสันนวิถี ชวนจิตเกิดได้มากหรือน้อย ทำไมเป็นเช่นนั้น ?
๑๑. ในอัปปนาวิถีมีจิตกี่ดวง ทำไมมหัคคตวิบากจึงจัดเข้าในอัปปนาวิถีไม่ได้ ?
๑๒. อาทิกัมมิกฌานวิถี ของมันทบุคคลและติกขบุคคล เหมือนกันหรือต่างกัน อย่างไร?
๑๓. ชวนจิตในมรรควิถี ขณะใดที่เป็นโลกีย์ก็ไม่ใช่ โลกุตตระก็ไม่เชิงครึ่ง ๆ กลาง ๆ เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำ?
๑๔. บอกความแตกต่างของจิตในกามวิถี และอัปปนาวิถีมา ๕ ประการ ?
๑๕. กรรมนิมิตและคตินิมิต เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ?