พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๙

๑. วิถีจิต
๑.๑. ธรรมชาติการเกิดดับของจิต
๑.๒. ประมวลวิถีจิตทั้งหลาย
๒. อัปปนาวิถี
๒.๑. สมาบัติวิถี ๓ ประเภท
๒.๒. ความแตกต่างกันระหว่างกามวิถีกับอัปปนาวิถี
๒.๓. มรณาสันนวิถี
๒.๔. กรรมที่ให้ผลตามลำดับ ๔ ประการ