พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๘ - คำถามประจำบทที่ ๘

๑. อารัมมณสังคหะ คืออะไร ? และอะไรเป็นองค์ธรรมของรูปารมณ์
๒. ลองยกตัวอย่างชวนจิตและจักขุวิญญาณ ที่มีอาการขัดกัน
๓. เพชรนิลจินดา เป็นสิ่งที่น่าต้องการ หรือไม่ต้องการ อุจจาระ เป็น อนิฏฐารมณ์เสมอไป หรือไม่
๔. ฤดูกาล จะตัดสินอารมณ์ว่าดีไม่ดีอย่างไร ?
๕. พระพุทธเจ้าประสบอนิฏฐารมณ์หรือไม่ อธิบาย