พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๘

๑. การจัดหมวดหมู่ของจิตและเจตสิก
๒. หน้าที่ของจิต (กิจสังคหะ)