พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๗ - คำถามประจำบทที่ ๗
๑. สัญญาแตกต่างจากปัญญาอย่างไร ?
๒. วิตก เจตนา และมนสิการมีข้อเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ?
๓. ทำไมเจตสิกบางดวงจึงเป็นสัพพจิตตสาธารณะ บางดวงเป็นปกิณณเจตสิกน่าจะ เหมือนกัน ?
๔. วิจิกิจฉา สงสัยในเรื่องใดเป็นอกุศล สงสัยเรื่องใดไม่เป็น ?
๕. คำว่า กาย ในกายปัสสัทธิ กายลหุตา เป็นกายประเภทไหน ?