พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๗

๑. เจตสิก เครื่องปรุงแต่งจิต
๒. อกุศลเจตสิก ๑๔
๓. กุศลเจตสิก ๑๙
๔. วิรัติเจตสิก
๕. อัปปมัญญาเจตสิก
๖. ตารางแสดงเจตสิก