พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๖ - คำถามประจำบทที่ ๖
๑. วิตกวิจาร ในอภิธรรมดีหรือไม่ดี ดีตอนไหน ไม่ดีตอนไหน?
๒. เหตุไร ในองค์ฌาน ๕ จึงขาดเอกัคคตาไม่ได้เอกัคคตาเป็นปฏิปักษ์ กับอะไร?
๓. ฌาน ๔ และฌาน ๕ มีนัยเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
๔. ทวิเหตุกบุคคล คือ คนเช่นไร พอจะบรรลุฌานได้หรือไม่?
๕. คำว่า ไม่มีอะไร เป็นอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์ จะพูดภาษาอภิธรรมอย่างไร?