พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๖

๑. รูปาวจรจิต และโลกุตตรจิต
๒. วิธีสังเกตระดับฌาน
๓. อรูปาวจรจิต
๔. ผู้ที่เจริญอรูปาวจรจิต ย่อมเกิดในอรูปพรหม
๕. พระสกิทาคามี
๖. พระอนาคามี
๗. พระอรหันต์