พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๕ - คำถามประจำบทที่ ๕

๑. สัมปยุตเหตุ คืออะไร แตกต่างจาก อุปัตติเหตุอย่างไร ?
๒. คนคิดดีเรื่องบุญกุศลทำไมอภิธรรม เรียกว่า “กามาวจรกุศลจิต” ไม่เป็นการดึงกุศล ลงต่ำหรือ?
๓. จงอธิบายญาณสัมปยุต และญาณวิปยุตโดยย่อ ?
๔. ในอรรถกถาธรรมบทภาค ๕ พราหมณ์เอกสาฎกถวายผ้าผืนเดียว เหตุไรพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญมาก ?
๕. คำโบราณว่า “ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก ทำบุญกับยาจกขึ้นสวรรค์” เป็นไปได้หรือไม่