พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๕

๑. กามาวจรโสภณจิต ๒๔
๒. กามาวจรกุศลจิต ๘
๓. มหากิริยาจิต ๘