พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๔ - คำถามประจำบทที่ ๔

๑. สัมปยุตเหตุ คือ เหตุเช่นไร ?
๒. ในอกุศลวิบากจิต ๗ ดวงใดเกิดแล้วให้ทุกข์อย่างเดียว วางอุเปกขาไม่ได้ เพราะเหตุใด ?
๓. อุเปกขาในอภิธรรม ในองค์ฌาน และในพรหมวิหารธรรมมีข้อเหมือนหรือ แตกต่างกันอย่างไร ?
๔. ในอกุศลวิบากจิตมี ๗ ดวง แต่ในอเหตุกกุศลวิบากจิตมีถึง ๘ ดวงไหนที่ เพิ่มพิเศษเข้ามา จงวิจารณ์เหตุผล ?
๕. อเหตุกกิริยาจิต ๓ ดวงใดที่เกิดทั้งแก่ปุถุชนและพระอรหันต์ ดวงใดเกิดแก่ พระอรหันต์อย่างเดียว ?
๖. ยิ้มของปุถุชนและพระอรหันต์เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ?
๗. อุปัตติเหตุของมโนธาตุ มีอะไรบ้าง ?