พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๔

๑. สเหตุกจิตและอเหตุกจิต
๒. การยิ้มและการหัวเราะ
๓. อุปัตติเหตุแห่งอเหตุกจิต ๑๘
๔. อกุศลจิตกับอเหตุกจิต