พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๓ - คำถามประจำบทที่ ๓

๑. อธิบายศัพท์เหล่านี้สั้น ๆ ให้ถูกหลักอภิธรรม
๑. ๑ สสังขาริก อสังขาริก
๑. ๒ ทิฏฐิ
๑. ๓ อุเปกขา
๒. เหตุให้เกิดโลภมูลจิต มีอะไรบ้าง ข้อใดพอสงเคราะห์เป็นอดีต - ปัจจุบัน
๓. คำพูดว่า “ทั้งรักทั้งแค้น” ถ้าอธิบายแนวโทสมูลจิต จะปรากฏอย่างไร
๔. การศึกษาน้อยเป็นเหตุให้เกิดโทสะด้วยหรือ ถ้าเช่นนั้นคนที่ศึกษามากก็ไม่ เป็นคนขี้โกรธ ท่านเห็นด้วยหรือไม่
๕. อกุศลจิต ๓ ดวง ต่างเกื้อกูลกัน อย่างไรบ้าง และดวงใด มีกำลังกล้าแข็ง ไม่พึ่งดวงอื่นก็ได้