พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๓

๑. อกุศลจิต ๑๒
๒. เหตุให้เกิดอกุศลจิต