พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๒ - คำถามประจำบทที่ ๒
๑. จิตเป็นธรรมชาติรู้ รู้อะไร จิตว่างมีได้หรือไม่ ?
๒. ลักษณะพิเศษของจิตมีกี่ประการ ?
๓. ทำไมเมื่อพูดถึงจิต บางท่านว่ามีดวงเดียว (เอกจรํ) แต่ในอภิธรรม แบ่งจิต ออกเป็น ๘๙ บ้าง ๑๒๑ บ้าง จะเชื่อมติไหน ?
๔. อเหตุกจิต เป็นกุศลชาติ อกุศลชาติ หรือวิบากชาติ อธิบาย
๕. จิตมี ๘๙ ดวง บางท่านว่า ๑๒๑ ดวง เหมือนกันหรือต่างกัน จงเฉลยข้อ สงสัย