พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๒

๑. จิต
๒. ลักษณะของจิต
๓. ประเภทของจิต