พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๖ - คำถามประจำบทที่ ๑๖
         ๑. กัมมัฏฐานข้อใดบ้างเหมาะแก่คนโทสจริต และคนผู้เป็นพุทธจริต
         ๒. ผู้ปฏิบัติกัมมัฏฐาน พึงปฏิบัติกิจเบื้องต้นอย่างไร
         ๓. ญาณ คือความรู้ ทำไมท่านว่า เป็นวิปัสสนูปกิเลส
         ๔. นิกันติ คืออะไร ดีหรือไม่ดี
         ๕. อารมณ์ของวิปัสสนามีอะไรบ้าง แตกต่างจากสมถอย่างไร