พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๖ - กัมมัฏฐานสังคหวิภาค

๑. การรวมและแจกแจงกัมมัฎฐาน
๒. กิจเบื้องต้นของผู้ที่จะทำกัมมัฎฐาน
๓. วิปัสสนากัมมัฎฐาน