พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๕ - คำถามประจำบทที่ ๑๕

๑. จงเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทตามแนวสุตตันตนัยและอภิธรรมนัยมา ๔ หัวข้อต่อไปนี้
๑.๑ อวิชชา๑.๒ วิญญาณ๑.๓ นามรูป ๑.๔ ภพ
๒. คำต่อไปนี้มีลักขณาทิจตุกกะ อย่างไร
ก. สฬายตนะข. ชาติ
๓. อวิชชา เป็นเหตุแรกของความทุกข์ใช่หรือไม่ จึงทรงแสดงอวิชชาก่อน
๔. สังเขป ๔ มีอะไรบ้าง เหตุอดีตมีข้ออธิบายอย่างไร
๕. ประโยชน์ของการรู้ทั่วถึงปฏิจจสมุปบาท มีอะไรบ้าง

ปัฏฐานนัย
๑. เหตุปัจจัย คืออะไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
๒. จงยกตัวอย่าง อนันตรปัจจัย เช่น ธรรมที่เป็นกุศลก่อน ๆ … เป็นปัจจัยแก่ธรรมที่เป็นอกุศลหลัง ๆ อย่างไร
๓. ในปัฏฐานมีว่า สิ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยอุดหนุนสิ่งเกิดก่อน จะอุดหนุนอย่างไร ในเมื่อตัวเองเกิดภายหลังกำลังน้อย อธิบายให้เข้าใจ
๔. สิ่งที่ไม่มีเป็นเครื่องช่วยสิ่งที่มีอย่างไร อธิบายให้ตรงตามหลักพร้อมอุปมา

บัญญัติธรรม
๑. จงจัดคำต่อไปนี้ลงในบัญญัติต่าง ๆ แม่น้ำ, อรูปพรหม, บ่อน้ำ, โรงเรียน
๒. อธิบายคำต่อไปนี้
ก. อภิลาปบัญญัติ ข. อวิชชมาเนน อวิชชมานบัญญัติ
๓. จงแสดงการเกิดโสตวิญญาณ และการรู้สัททบัญญัติ