พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๕

๑. ปฏิจจสมุปบาท - ปัฏฐาน
๒. วิเคราะห์รากศัพท์ของอวิชชา
๓. วินิจฉัยโดยลักษณะ
๔. ปฏิจจสมุปบาท ๔ นัย
๕. ปฏิจจสมุปบาท ๗ นัย
๖. ปฏิจจสมุปบาทตามแนวอภิธรรมนัย
๗. ทรรศนะบางประการในการอธิบายปฏิจจสมุปบาท
๘. พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
๙. ทรรศนาธิบายของท่านพุทธทาส ภิกขุ
๑๐. ประโยชน์ของการศึกษาปฏิจจสมุปบาท
๑๑. ปัฏฐานนัย
๑๒. บัญญัติธรรม