พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๔ - คำถามประจำบทที่ ๑๔

๑. ให้หาคำที่ซ้ำกันในแต่ละหมวด เช่น กามาสวะ กามโยคะ กามูปทาน เป็นต้น
๒. ให้พิจารณาระดับของกิเลสเหล่านั้น เช่น กามฉันทนิวรณ์ กามสัญโยชน์ ว่าต่างกันอย่างไร
๓. อิทังสัจจาภินิเวส และอริยสัจต่างก็ถือความจริงเป็นจุดสำคัญ มีจุดต่างกันอย่างไร
๔. มรรค ๘ น่าจะพอดีแล้ว ทำไมท่านจึงจัดมิจฉาสมาธิ มิจฉาสังกัปปะ จนเป็นมรรค ๑๒ ไปได้
๕. ถีนมิทธะ เรามักจะเรียกรวมกันทั้งที่เป็นกิเลส ๒ ชนิด มีเหตุผลอย่างไร