พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๓ - คำถามประจำบทที่ ๑๓

๑. รูปในอภิธรรม คือ อะไร แตกต่างกับรูปในความหมายปรัชญาและความเข้าใจทั่วไปอย่างไร
๒. วิสัยรูปหรือ โคจรรูป มีการนับอย่างไร เป็น ๕ บ้าง เป็น ๗ บ้าง
๓. รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน มีอะไรบ้าง
๔. อาโปธาตุ มีข้อพิเศษแตกต่างจากธาตุอื่นอย่างไร
๕. ชิวหาปสาทรูปแล่นไปทั่วทุกส่วนของร่างกายหรือไม่ มีข้อยกเว้นส่วนไหน