พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๓

๑. รูปสังคหวิภาค
๑.๑. มหาภูตรูป ๔
๑.๒. ปสาทรูป ๕
๑.๓. วิสยรูป ๗ หรือ โคจรรูป ๔
๑.๔. ภาวรูป ๒
๑.๕. หทัยรูป ๑
๑.๖. ชีวิตรูป ๑
๑.๗. อาหารรูป ๑
๑.๘. ปริจเฉทรูป ๑
๑.๙. วิญญัตติรูป ๒
๑.๑๐. วิการรูป ๓
๑.๑๑. ลักขณรูป ๔