พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๓ - ชีวิตรูป ๑
ชีวิตรูป เป็นรูปอย่างหนึ่ง เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐาน มีหน้าที่รักษารูปที่เกิดพร้อมกับตนให้คงอยู่ และเป็นไปได้ตลอดอายุของรูปนั้น ๆ
คำนี้จะไปคล้ายกับ ชีวิตินทรียเจตสิก พึงเข้าใจความหมายว่า ชีวิตินทรียเจตสิก มีหน้าที่รักษาสัมปยุตภาพที่เป็นนาม อันเกิดกับจิตให้ดำรงอยู่ตามสภาพของนามธรรมนั้นๆ แต่ในที่นี้ชีวิตรูป มีหน้าที่รักษารูปที่เกิดพร้อมกับตนให้ดำรงอยู่ตามสภาพ