พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๓ - วิการรูป ๓

วิการรูป คือ รูปที่แสดงออกถึงอาการพิเศษของนิปผันนรูปมีอยู่ ๓ คือ
๑. รูปลหุตา ความเบาของรูป เหมือนร่างกายคนไม่มีโรค
๒. รูปมุทุตา ความอ่อนของรูป เหมือนหนังที่ฟอกดีแล้ว
๓. รูปกัมมัญญตา ความเหมาะแก่การงานของรูป เหมือนของที่หลอมดีแล้ว