พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๒

๑. สุคติภูมิ
๑.๑. การกำหนดอายุของสัตว์ต่าง ๆ
๑.๒. หมวด ๓ กัมมจตุกะ
๑.๓. ปากทานปริยายจตุกะ
๒. จำแนกตามเวลาที่ให้ผล ๓ (ปากกาลวเสน)
๓. อกุศลกรรมบถ ๑๐
๓.๑. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
๓.๒. มรณุปปัติ