พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๑ - คำถามประจำบทที่ ๑๑
๑. อยากทราบการเสวยกรรมของสัตว์ ในสัญชีวนรกและสังฆาฏนรก
๒. เวตตรณีนรก คือนรกเช่นไร ในคัมภีร์โลกบัญญัติและไตรภูมิพระร่วง เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
๓. จงบอกโทษที่นำไปสู่นรกขุมต่าง ๆ มา ๓ ชนิด
๔. เปตภูมิที่ปรากฏในขุททกปาฐะ มีลักษณะอย่างไรบ้าง
๕. บอกลักษณะเปรตที่ปรากฏในเปตวัตถุ (ขุ.เปต.๒๖) มา ๓ ชนิด
๖. อสูร มีลักษณะอย่างไร เป็นอย่างเดียวกับรามสูร หรือไม่
๗. ดิรัจฉาน คือ สัตว์เช่นไร อยู่ในทุคติภูมิโดยตรงหรือโดยอ้อม