พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๑

๑. ภูมิจตุกะ - ทุคติภูมิ
๒. อบายภูมิ
๓. นรกขุมย่อย (อุสสทนรก)
๔. นรกพิเศษ
๕. โทษที่นำไปสู่มหานรก
๖. เปตภูมิ
๗. อสุรกาย
๘. ติรัจฉานภูมิ