พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๑ - นรกพิเศษ

นรกพิเศษ

โลกันตนรกหรือโลกันตริกนรก อยู่ในระหว่างจักรวาลทั้ง ๓ กว้าง ๘,๐๐๐ โยชน์ มีแต่ความมืด จะมีแสงสว่างครั้งหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์จะเสด็จถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา หรือสมภพจากครรภ์พระมารดา (เป็นพระพุทธเจ้า) แสดงพระธรรมจักรและเสด็จสู่พระนิพพาน จึงมีแสงสว่างแวบหนึ่ง
คนทำร้ายพ่อแม่ สมณชีพราหมณ์ ยุยงสงฆ์ให้แตกกัน ครั้นตายลง จะมาเกิดในนรกขุมนี้ มีแต่ความหิวกระหายจะกัดกินกันเอง เนื่องมีมือเกี่ยวอยู่ที่ขอบปากจักรวาล เมื่อกัดกินกันเอง ก็หล่นตกลงในน้ำเย็นจัดจนละลายเปื่อยไป อนึ่งที่ว่าโลกันตริกนรกมีความเย็น เพราะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์


พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ วิภังค์และอรรถกถา.โรงพิมพ์ มหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ ๒๕๓๗