พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๐ - คำถามประจำบทที่ ๑๐
๑. ภูมิกับภพ เป็นคำคล้ายกัน ทำไมไม่มี โลกุตตรภพ
๒. อุเปกขาสันตีรณจิต มหาวิบากจิตทำหน้าที่อะไรบ้าง ตามข้อนี้อะไรที่เหมือนกัน ของเทวดาและมนุษย์
๓. วิจารณ์พระพุทธภาษิต ต่อไปนี้
สุสุขํ วต ชีวาม เยสนฺโน นตฺถิ กิญฺจนํ
ปีติภกฺขา ภวิสฺสาม เทวา อาภสฺสรา ยถา
(สํ.ส. ๑๕/๔๖๙/๑๖๗)
๔. ปฏิสนธิ คืออะไร
๕. หนอนที่มีความสุขในส้วมจัดเป็นกามสุคติได้หรือไม่ เพราะเหตุใด