พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑๐
๑. วิถีมุตติสังคหวิภาค
๒. ปฏิสนธิจตุกกะ