พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑ - คำถามประจำบทที่ ๑
๑. ที่เรียกว่า อภิธรรม เพราะอรรถมีแก้ประการไร ?
๒. หลักสงเคราะห์ วิเคราะห์มีใช้ในคัมภีร์ อภิธรรมตอนใด ยกตัวอย่าง ?
๓. ประวัติอภิธรรมแนววรรณคดีและแนวประวัติศาสตร์มีอย่างจงวิจารณ์ ?
๔. คำว่า อภิธรรม ในความหมายเดิมคือ อะไร ?
๕. อภิวินัย มีความหมายเท่ากับอภิธรรมหรือไม่ ? อธิบาย
๖. ยุคใดที่อภิธรรม เป็นอภิปรัชญา มีผลดีหรือเสียอย่างไร ?