พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑
๑. ความหมายและประวัติอภิธรรม
๒. ประวัติอภิธรรมปิฎก ตามนัยอัฏฐสาลินี