พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑ - ยมก (The Book of Pairs)

๖. ยมก (The Book of Pairs)
มีวัณณนา ธรรมประเภทที่เป็นคู่ ๆ กัน คือ : (๑) มูลยมก จำแนกโดยมูลมี ๓ (๒) ขันธยมก จำแนกโดยขันธ์มี ๕ (๓) อายตนยมก จำแนกอายตนะมี ๑๒ (๔) ธาตุยมก จำแนกธาตุมี ๑๘ (๕) สัจจยมก จำแนกสัจจมี ๔ (๖) สังขารยมก จำแนกสังขารมี ๓ (๗) อนุสยยมกจำแนกอนุสัยมี ๗ (๘) จิตตยมก จำแนกจิตที่เป็นกุศล, อกุศล, และอัพยากตกุศล (๙) ธรรมยมก จำแนกกุสลาทิธรรม (๑๐) อินทรียยมกจำแนกอินทรีย์มี ๒๒. ล้วนเป็นธรรมประเภทที่เป็นคู่กัน. เป็นคัมภีร์ที่ ๖. (พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓๘, ๓๙)