พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑ - กถาวัตถุ (The Points of Controversy)

๕. กถาวัตถุ (The Points of Controversy)
มีวัณณนา ตันติสกวาทีกับปรวาที ในปฏิญญาก่อน และในปฏิญญาหลังค้านกัน. เป็นคัมภีร์ที่ ๕.(พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓๗)