พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑ - ปุคคปัญญัติ (The Description of Individuals)

๔. ปุคคปัญญัติ (The Description of Individuals)
มีพรรณา (๑) ขันธบัญญัติ (๒) อายตนบัญญัติ (๓) ธาตุบัญญัติ(๔) สัจจบัญญัติ (๕) อินทรีย์บัญญัติ (๖) ส่วนบุคคลบัญญัตินั้น มี ขันธ์, อายตนะ, ธาตุ, สัจจะ และอินทรียสังวร มีรูปเป็นต้นมีวิญญาณเป็นที่สุด นำผลให้สังขารสภาวธรรมต่างกันเกี่ยวเนื่องด้วยการสัมพันธ์ แห่ง ๕ บัญญัติข้างต้นมีมากน้อยเป็นไฉน ฉันใดก็ฉันนั้น เป็นผลให้ แตกต่างกันแต่ละบุคคล. เป็นคัมภีร์ที่ ๔. (พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓๖)