พระอภิธรรมปิฎก
บทที่ ๑ - ธาตุกถา (The Discussion with reference to the Elements)
๓. ธาตุกถา (The Discussion with reference to the Elements)
จำแนกมาติก, ๑๔ บท. คัมภีร์ธาตุกถานี้เป็นคัมภีร์ที่สำคัญ กล่าวเอาเนื้อหาในธรรมตามคัมภีร์ทั้ง ๓ ข้างต้นมาเป็นเหตุเกิดผล เกี่ยวโยงกับ จิต :- วิญญาณ จิตในปฏิสนธิ, สัมพันธ์กับขันธ์, ธาตุ, อริยสัจจ์, มรรค, อินทรีย์, กรรม, ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ มีวัณณนา ธาตุทั้งหลายสงเคราะห์กัน. เป็นคัมภีร์ที่ ๓. (พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๓๖)