พระอภิธรรมปิฎก
บรรณานุกรม
บรรณานุกรม
ภาษาบาลี
         ปรมตฺถมญฺชุสาย นาม มหาฎีกาสมฺมตาย ปโม ภาโค. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๐๗.
         วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ปโม ภาโค. มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ๒๕๓๕ พุทฺธสเก มุทฺทิโต . ๒๕๓๕.
         สมนฺตปาสาทิกาย นาม วินยฏฺกถาย ปโม ภาโค. มหาวิภงฺควณฺณนา.มหามกุฏราชวิทฺยาล-เยน ๒๕๑๕ พุทฺธสเก มุทฺทิตา. ๒๕๑๕.
         สฺยามรฏฺสฺส เตปิฎกํ, สุตฺตนฺตปิฎเก สํยุตฺตนิกายสฺส นิทานวคฺโค. มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิโต. ๒๕๒๓.
         _________________. สุตฺตนฺตปิฎเก ขุทฺทกปา - สุตฺตนิปาต. มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา . ๒๕๒๓.
         _________________. สุตฺตนฺตปิฎเก วิมานวตฺถุ - เถรีคาถา. มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา. ๒๕๒๓.
         สฺยามรฏฺสฺส เตปิฏกฏฺกถา. (สุมงฺคลวิลาสินี นาม.ทุติโย ภาโค) ๕.สฺยามรฏฺสฺส ราชธานิยํ มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา ๒๕๓๕.
         _________________. (ธมฺมปทฏฺกถา.ปโม ภาโค) ๑๗. สฺยามรฏฺสฺส ราชธานิยํ มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา. ๒๕๓๕.
         _________________. (ธมฺมปทฏฺกถา.ทุติโย ภาโค) ๑๘. สฺยามรฏฺสฺส ราชธานิยํ มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา. ๒๕๓๕.
         อภิธมฺมตฺสงฺคหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินี นาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฎีกา. มหามกุฏราชวิทยาเยน ปกาสิตา ๒๕๑๖.
         อัฏสาลินีอรรถกถา (อภิธมฺมปิฎก อฏฺสาลินีอฏฺกถา). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิภูมิพโล ภิกฺขุ. ๒๕๒๕.

ภาษาไทย
         การศาสนา, กรม. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง. เล่มที่ ๑๖,๒๕,๒๖. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา ๒๕๒๑.
         ตวณฺโณ ภิกฺขุ. วิปัสสนาภาวนา. กรุงเทพมหานคร: สุทธิสารการพิมพ์, ๒๕๓๑.
         การศาสนา, กรม. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. บริษัท เอ. ที. กราฟิคดีไซน์ และการพิมพ์ , ๒๕๓๙.
         เทพวิสุทธิกวี, พระ. จิตวิทยาในพระอภิธรรม. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย , ๒๕๓๗.
         ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , พระ. นรก - สวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร: บริษัทสหธรรมิก, ๒๕๓๘.
         _________________. พจนานุกรมพุทธศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑.
         บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท. กรุงเทพมหานคร: พรบุญการพิมพ์, ๒๕๓๘.
         ปญฺาธโร ภิกฺขุ (เปรียญ). แบบเรียนพระอภิธรรม. ๒ เล่ม . อยุธยา: เทียนวัฒนา , ๒๕๒๘.
         พุทธทาส ภิกขุ. อิทัปปัจจยตา. ไชยา: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๕.
         มหามกุฏราชวิทยาลัย . พระอภิธรรมปิฎก เล่ม ๒ . วิภังค์ภาคที่ ๑ และอรรถกถา. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗.
         มหามกุฏราชวิทยาลัย. อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินี ฉบับแปลเป็นไทย. มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๙.
         เย็นเกียรติ, พระภิกษุ. วัฏฏสงสาร และนิพพาน. พระนคร โรงพิมพ์พระจันทร์, ท่าพระจันทร์, ๒๕๑๒.
         ลิไทย, พญา. ไตรภูมิพระร่วง. กรุงเทพมหานคร: ศึกษาภัณฑ์พานิชย์, ๒๕๓๕.
         วชิรญาณวงศ์, พระสังฆราช, สมเด็จพระ, พระโอวาทธรรมบรรยาย เล่ม ๒. มหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๓๑.
         วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: สัมฤทธิ์การพิมพ์, ๒๕๒๖.
         _________________. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๒. . กรุงเทพมหานคร ธเนศวรการพิมพ์, ๒๕๒๗.
         _________________. คู่มือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๔. . กรุงเทพมหานคร พัฒนวิทย์การพิมพ์ , ๒๕๓๒.
         _________________. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๕. . กรุงเทพมหานคร ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๓๘.
         _________________. คู่มือการศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ ๖. . กรุงเทพมหานคร สัมฤทธิ์การพิมพ์, ๒๕๒๖.
         วิจิตรวาทการ, หลวง. ศาสนาสากล . กรุงเทพมหานคร: สำนักงานลูก ส.ธรรมภักดี, ๒๕๒๓.
         ศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา, สมาคม. อรรถกถาอัฏฐสาลินี. กรุงเทพมหานคร: พุทธอุปถัมภ์การพิมพ์, ๒๕๑๔.
         สจฺจวโร ภิกฺขุ (ศักดิ์สัณห์ โรจน์แสงรักษ์). พระอภิธรรมสารัตถสังคหะ เล่ม ๑ . กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๓.
         _________________. พระอภิธรรมสารัตถสังคหะ เล่ม๒ . กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐.
         _________________. พระอภิธรรมสารัตถสังคหะ เล่ม ๓ . กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.
         พระสังฆราช, (สา), สมเด็จ, สวดมนต์ฉบับหลวง. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
         สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.
         สุนทร ณ รังษี, รศ.ดร. พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย, ๒๕๔๓.
         สัทธรรมโฆษเถระ, พระ. โลกบัญญัติ . กรุงเทพมหานคร: หอสมุดแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่ . อักษรไทย, ๒๕๒๘.
         เสถียร โพธินันทะ. คดีธรรม - คดีโลก. กรุงเทพมหานคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๑.
         หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร. โลกุปปัตติ อรุณวดีสูตร. กรุงเทพมหานคร: การศาสนา, ๒๕๓๙.

เอกสารอื่น ๆ
         เอกสารประกอบการสอนบาลีนั้นชั้น ปธ. ๙, พระเทพวิมลโมลี (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ปธ. ๙) วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ